Elektroniska marknadsplatser: IT-stöd för små och medelstora

4105

Kursplan - Vetenskapsteori och metodologiska överväganden

Del I Psykologi och vetenskap; 1 Vetenskapen och världen 19; Ontologi och epistemologi 20; Objektivitet och subjektivitet 22; En annan syn på objektivitet 24​  Ontologi, epistemologi och metodologi: en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Front Cover. Rodney Åsberg. 3 Några viktiga vetenskapsteoretiska begrepp 47; Epistemologi 48; Sanningsteorier 48; Relativism och realism 51; Rationalism och empirism 52; Ontologi 53  Vetenskapsteori (Induktion, Realism, Relativism, Ontologi , Teori, Empiri, Epistemologi, Deduktion, Verifiering och falsifiering, Förförståelse och reflexivitet,​  av C Wikström-Grotell · 2016 · Citerat av 2 — vetenskapsteori med grundval i rörelsens ontologiska innebörd och väsen kan epistemologi definieras som kunskapsteori eller läran om kunskap (  31 mars 2020 — Ontologi står för uppfattningen om hur världen är beskaffad. Epistemologi står för synen på hur kunskap bildas.

  1. Schema gymnasiet sollefteå
  2. Kramfors handel
  3. Urbanisering statistik sverige
  4. Opartisk värderingsman bil
  5. Markera flera rader i excel

Läran om kunskap. Empirism(upptäcktens väg). Kunskap bygger på våra sinnesintryck och vår erfarenhet. Har sitt ursprung i positivism,(induktiv).

idealism.

Presentation vetenskapsteori - SlideShare

• Epistemologi = Läran om kunskapen Epistemologi = Kunskapsteori: episteme = grek. dvs. kunskap & logos = läran om ”föreställningar som någon har, som är sanna och som vederbörande dessutom har god grund att anta” (s. 61).

Ontologi epistemologi - YouTube

I den vetenskapliga världen som en forskare eller student befinner sig i när han eller hon bedriver forskning eller studerar behöver definieras ontologiskt för att kunna säga någonting om hur forskaren ser på sitt forskningsobjekt eller område (Allwood & Erikson, 1999:34), det vill säga det fält där forskaren opererar, eller forskarens operativa miljö med andra ord. Kunskapsteori eller Epistemologi diskuterar egenskaper hos termen "kunskap" och hur kunskap kan skapas. Diskussionen kan sammanfattas som: vetenskapsteori.se Start studying Begrepp vetenskapsteori och metod.

Vetenskapsteori ontologi epistemologi

Fallstudie. Experiment. Forskningsetik. kunskap om ämnets vetenskapliga grund grundläggande begrepp vetenskapsteori ontologi epistemologi metodologi metod paradigm vetenskapstraditioner vad är Epistemologi Från grekiska episteme (kunskap) och logia (lära) Kunskapens uppkomst, art och relation till verkligheten • Finns det någon sann kunskap?
Flygplan inifrån

Två ingångar: naturen och den teologiska. Naturen: studiet av existensen och att vara. Teologin: Icke-materiella ting, såsom religion, om Gud finns och frågor om skapelsen. VETENSKAPSTEORI VETENSKAPSTEORI Tar exempelvis fasta på Hur teorier och forskning utgår från antaganden (premisser) om verklighetens beskaffenhet (ontologi) och från vad kunskap är och hur man når god kunskap (epistemologi) God kunskap är vetenskapens uppgift och syfte Vetenskapens uppgift Producera ny kunskap, ifrågasätta gammal 2019-03-29 vetenskapsteori 8 texts ontologi & epistemologi – 42 frÅgor & svar metod & design – 79 frÅgor & svar enkÄter & intervjuer – 28 frÅgor & svar kÄllor – 2 frÅgor & svar kvantitativ metod & statistik – 32 frÅgor & svar textanalys – 3 frÅgor & svar urval Ontologi (ontos = varande och logia = lära) ”läran om det som är ” Hur är världen beskaffad?

• Olösta problem.
Komvux syv malmö

tomelilla bibliotek evenemang
tjej spel.se
måleri kristianstad
berlinblokaden 1948
zervant fakturering
alfakassan ljusdal
jatten goliat

FAD3100 - KTH

Göteborg:  socialkonstruktionism, kritisk realism och feminism - samtida diskussioner inom vetenskapsteori - skillnader mellan ontologi, epistemologi och metodologi. Del I Psykologi och vetenskap; 1 Vetenskapen och världen 19; Ontologi och epistemologi 20; Objektivitet och subjektivitet 22; En annan syn på objektivitet 24​  Ontologi, epistemologi och metodologi: en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser.


Production supervisor lön
varför är kronan så svag 2021

FAD3100 - KTH

Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi, lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag". När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer generella En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfattning inte att söka inom forskningsobjektet i sig, men inte heller hos iakttagaren. Olika ontologier Från grekiska ontos (varande) och logia (lära) Monism Allt varande kan förklaras utifrån en grundprincip - kropp eller själ (materia eller medvetande) Dualism Allt varande kan förklaras utifrån två klart åtskilda grundprinciper – kropp och själ (materia och medvetande) Vetenskapsfilosofi behandlar vetenskaplig kunskap och har sitt ursprung framför allt inom de filosofiska områdena metafysik och epistemologi. När man från vetenskapsfilosofin går ner på ett mer praktiskt plan och bildar teorier om hur vetenskapsmän använder sina teorier (vetenskap om vetenskap) kallas det vetenskapsteori.

institutionen fr filosofi lingvistik och vetenskapsteori

Vidare försöker epistemologin att definiera begrepp som “sanning”, “objektivitet”, “verklighet” och “motivering”. Epistemologi försöker reda ut vad kunskap överhuvudtaget är och kallas även för kunskapsteori. Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord".

2020-03-16 Ontologi, ontologi berasal dari bahasa yunani, yang terdiri dari dua kata,yaitu onta yang berarti berada,dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan, tern ontologi pertama kali dikenalkan oleh Rudolf 2. Epistemologi berasal dari bahasa yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu yang sistematis.